Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Мэдүүлэл соо илгагдаһан үйлэ үгэнүүд мэдүүлэлэй ямар гэшүүн болоод байнаб гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Мэдүүлэлнүүд соо мэдүүлһэн түлэбэй үйлэ үгөөр гараһан хэлэгшэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Мэдүүлэлнүүд соо причастна түлэбэй үйлэ үгөөр гараһан хэлэгшэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Мэдүүлэлнүүд соо причастна түлэбэй үйлэ үгөөр гараһан элирхэйлэгшэнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Мэдүүлэл соо илгагдаһан үгэнүүд мэдүүлэлэй ямар гэшүүн болоноб гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үйлэ үгын ямар түлэб мэдүүлэлэй ямаршье гэшүүн боложо шадахаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн