Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал4
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Илгагдаһан үйлэ үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Илгагдаһан үйлэ үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэхэ. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Илгаһан үйлэ үгэнүүдэй морфологическа шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Энэ мэдүүлэл сооһоо деепричастинуудые олоод, морфологическа шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн