Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Мэдүүлэл соо байһан дайбар үгыень оложо шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Дайбар үгэнүүдтэй мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ дайбар үгэнүүд юу тодорхойлноб. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн үгэнүүд соо үлүү үгыень олохо. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Үгтэһэн үгэнүүд сооһоо дайбар үгэнүүдые олохо. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үгтэһэн дайбар үгэнүүдтэ асуудал табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн