Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Анхан ба гараһан һууритай дайбар үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Юумэнэй нэрэнүүдһээ гараһан дайбар үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Тэмдэгэй нэрэнүүдһээ гараһан дайбар үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үйлэ үгэнүүдһээ гараһан дайбар үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Анхан һууритай дайбар үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Тэмдэгэй нэрэнүүдһээ гараһан дайбар үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн