Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Дайбар үгэнүүдэй илгарал харуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Дайбар үгэнүүд хэды бүлэг боложо илгарнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ямар мэдүүлэлнүүд соо зорилгын дайбар үгэнүүд байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Ямар асуудал дайбар үгэдэ хабаатай бэшэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Илгагдаһан үгэнүүдэй алиниинь дайбар үгэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Ямар хэлэлгын хубинь асуудалда харюусадаг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн