Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Байрын ба сагай дайбар үгэнүүдэй зариманиинь нюурта ба өөртэ хамаадалнуудай залгалтануудые абадаг. Энэ хүсэнэгтэ дүүргэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгтэһэн жэшээгээр даабари дүүргэгты (1-дэхи нюурай хамаадал). 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ямар мэдүүлэл соо хамаадалтай дайбар үгэнүүд байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Зэргын дайбар үгэнүүд зохилдодог, хамаададаг. Энэ дүрим... 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Дайбар үгэнүүд тэмдэгэй, юумэнэй, тоогой нэрэһээ гарахадаа, падежэй залгалтатайгаар тогтошоһон байдаг: нэгэдэхеэр, ябагаар, хойноһоо, үсэгэлдэрэй, нэгэндэ, хоёрто г.м. Энэ зүб гү, али буруу гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Нюурта хамаадалай залгалтануудтай дайбар үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн