Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар һанамжань зүб бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгтэһэн мэдүүлэлнүүд соохи илгагдаһан дайбар үгэнүүд мэдүүлэлэй ямар гэшүүн бэ гэжэ тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Мэдүүлэл соо таараха дайбар үгэнүүдые оруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Дайбар үгэнүүдээр гараһан хэлэгшэтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Хаалта соо байһан асуудалнуудта харюусан, дайбар үгэнүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үгын үндэһэн ямар хэлэлгын хубяар гараад байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн