Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Сэгүүдэй орондо аялганай тааралдалай ёһоор аялгануудые бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Сэгүүдэй орондо хаанань өө, хаанань ээ бэшэгдэнэб. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Аялганай тааралдал ямар үгэнүүд соо баримталагданагүйб? Юундэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Сэгүүдэй орондо ямар аялганууд бэшэгдэхэб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Сэгүүдэй орондо таараха аялгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Хэдыдэхи бүлэг үгэнүүдтэ сэгүүдэй орондо удаан -уу аялган бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Аялганай тааралдалай ёһоор бэшэгдэһэн эрэ аялгануудтай үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Буряад үгэнүүдтэ эрэ, эмэ аялганууд нэгэ үгэ соо хамта бэшэгдэдэггүй, харин эрсэ аялганууд эдэнэй алинтайшье бэшэгдэдэг. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Алдуутай үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Аялганай тааралдал баримталаагүй бэшэһэн үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн