Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар холбуулал алдуутайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Сэгүүдэй орондо таараха дахуул үгэнүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Таабаринуудые таагты. Тайлбарииень зүб харуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Дахуул үгэнүүдтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Дахуул үгэнүүдтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Дахуул үгэнүүдтэй мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Дахуул үгэнүүд гол үгэнүүдтэеэ хамта мэдүүлэлэй юрын гэшүүд боложо, гол түлэб ушарлагша болодог. Энэ дүрим... 0 0
Огноо/Саг Дүн