Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Анхан ба гараһан дахуул үгэнүүдые илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Гараһан дахуул үгэтэй мэдүүлэлнүүдые заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Дахуул үгэтэй мэдүүлэл заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Дахуул үгэтэй мэдүүлэл заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Анхан дахуул үгэнүүдэй бүлэг ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Ямар хэлэлгын хубиһаа гараһан дахуул үгэнүүд бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн