Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар үгэ үлүү бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Байрын дахуул үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгтэһэн мэдүүлэлнүүд сооһоо юумэнүүдые жэшээлһэн харилсаа харуулһан дахуул үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Шэгэй харилсаа харуулһан дахуул үгэ тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Байрын харилсаа харуулһан дахуул үгэтэй мэдүүлэл тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үйлэ үгэ болон дахуул үгэнүүдые илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн