Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Гаралай падеждэ 1-дэхи ганса нюурта хамаадаһан дахуул үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 3-дахи нюурта хамаадаһан үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Падежээр гү, али хамаадалаар хубилһан дахуул үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Падежэй, хамаадалай залгалтатай дахуул үгэнүүдые тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Мэтэ гэжэ дахуул үгэ падежнүүдтэ зохилдуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Зарим дахуул үгэнүүд падежнүүдэй, хамаадалай залгалтануудые абадаг. Үгтэһэн дахуул үгэнүүд сооһоо 2-дохи нюурта байһыень шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн