Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал5
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Зүб һанамжынь ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Холболто үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Удхадань тааруулаад, сэгүүдэй орондо таараха холболтонуудые табигты. (Нэгэ хэды харюу шэлэжэ болохо) 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Холболто үгэ тухай ямар һанамжа зүб бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн