Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Холболто үгэнүүдые шэлэн гаргагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгтэһэн холболтонуудай илгарал тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Холболто үгэнүүд мэдүүлэлэй гэшүүд болодог гү, али үгы гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн холболто үгэнүүдэй илгарал тодорхойлогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ямар мэдүүлэлнүүд соо холболто үгэнүүд хэрэглэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Ямар мэдүүлэл соо холболто үгэ буруу табигдаад байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Зүрилдэһэн холболто үгэнүүдые илган тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн