Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал5
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Зүйр үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Эдэ үгэнүүдтэ ямар зүйр үгэнүүд бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ямар һанамжыень арсахаар бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үлүү үгыень ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ямар хэлэлгын хуби туһалагша хэлэлгын хуби бэшэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн