Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал5
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар зүйр үгэ суг бэшэгдэдэг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар ушарта «лэ» зүйр үгэ бэшэхэдэ таарамжатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Асуудалай зүйр үгэнүүдые шэлэн гаргагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Хаалта соо үгтэһэн зүйр үгэнүүд урда тээхи үгэтэеэ хайшан гэжэ бэшэгдэхэб? Харюунуудые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Зүйр үгэнүүдэй зүб бэшэлгэдэ ямар харюунь таараха байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн