Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Орхигдоһон аялгануудые һубарилай ёһоор хүсээжэ табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар аялганууд сэгүүдэй орондо һубариха ёһотойб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Аялгануудай һубарилай ёһоор хүсөөгөөд, таабари таагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Эдэ үгэнүүд соо ээ — өө аялгануудые һубарилай ёһоор тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Сэгүүдэй орондо таараха аялгануудые һубарилай ёһоор табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Аялганай һубарилаар бэшэгдэһэн үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 * тэмдэгэй орондо таараха аялгануудые һубарилай ёһоор бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Хушагд..., нойрс..., ер..., үмд... гэһэн үгэ соо, һубаряа сэгэй орондо таараха аялганииень хүсэлдүүлжэ, мэдүүлэл соонь бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Эдэ үгэнүүд аялганай һубарилай ёһоор бэшэгдэһэн гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Эхин үедөө Ү үзэгтэйшье һаань, иимэ үгэнүүдэй саашанхи үенүүдтэ ЭЭ бэшэхэ: гүзээн, гүбээ, бүтээхэ, үһээ. Энэ дүрим зүб гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн