Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал8
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Сэгүүдэй орондо зохихо аянгалһан үгэ тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгтэһэн аянгалһан үгэнүүд ямар мэдэрэл харуулһыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Сэгүүдэй орондо зохихо аянгалһан үгэ тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Сэдьхэлэй хүдэлэлгэ харуулһан аянгалһан үгэнүүдые удхаарнь тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Абяа дууряаһан үгэнүүдые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Гайхаһые харуулһан аянгалһан үгэтэй мэдүүлэл шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Доро үгтэһэн аянгалһан үгэнүүд ямар бүлэгүүдтэ орохоб? Тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Сэгүүдэй орондо хэрэглэжэ болохо аянгалһан үгэнүүдые тааруулан шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн