Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал11
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгэнүүдые нугаралай ёһоор хубилгагты. Жэшээнь: ханила-ханилуулба г.м. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгтэһэн үгэнүүд ямар дүримдэ тааранаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ үгэнүүдые нугаралай ёһоор хубилгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн үгэнүүдые нугаралай ёһоор хубилгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Сэгүүдэй орондо таараха аялгануудые бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үгтэһэн үгэнүүдтэ ямар аялган нэмэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Нугаралай ёһоор * тэмдэгэй орондо өө – ээ, о – а үзэгэй али нэгыень тааруулжа бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Таабари таажа, * тэмдэгэй орондо таараха үзэг табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 * тэмдэгэй орондо таараха үзэг табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Үгын эхин үедэ -ү, -үү, -үй, -ю, -юу, -өө бэшэгдээд, үгын дунда -үү, -юу аялганай ороходо, һүүлдэнь -а, -эй бэшэгдэдэг. Энэ дүрим зүб гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Үгтэһэн үгэнүүдые аялганай тааралдал, һубарил, нугаралай ёһоор бэшэгдэһыень илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн