Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал12
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Зүб харюу ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Холбуулалнуудай гол үгыень илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Холбуулалнуудай дулдыданги үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Холбуулалнуудай гол үгэнь ямар хэлэлгын хубяар гаранхайб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Холбуулал бэшэ үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Холбуулал, мэдүүлэлнүүдые илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Холбуулал бэшэ үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Холбуулалнуудай дулдыданги үгыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Дулдыданги үгэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гарааб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Холбуулалнуудай гол үгэһөө дулдыданги үгэдэнь асуудал табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Холбуулалнуудые олоод илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн