Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал12
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар холбуулалнууд бэ гэжэ элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Нэрэ холбуулал ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үйлэ үгөөр гараһан гол үгэтэй холбуулалнуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Зүб харюу ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Алиниинь сүлөө холбуулал бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Ямар холбуулалнууд бэ гэжэ тодоруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Холбуулалнуудай гол үгэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гарааб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Нэрэ холбуулалнуудые оложо заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Үйлэ холбуулалнуудые оложо заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Үгтэһэн холбуулалнуудые 2 бүлэг болгожо хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Холбуулалнууд байгуулгаараа, бүридэлөөрөө хэды янза болон илгардаг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Нэрэ, үйлэ холбуулалнуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн