Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Эдэ холбуулалнуудай шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Эдэ холбуулалнуудай шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ холбуулалнуудай шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Үгтэһэн мэдүүлэл сооһоо сүлөө үйлэ холбуулал олоод илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Үгтэһэн мэдүүлэл сооһоо сүлөө нэрэ холбуулалнуудые олоод илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Үгтэһэн мэдүүлэл сооһоо тогтомол холбуулал олоод илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн