Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Причастяар гаргагдаһан хүтэлэгшэтэй дахуулал ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Деепричастна дахуулал олоод, үйлэдэгшэ болон хүтэлэгшыень илгажа заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Мэдүүлэлнүүд соохи дахуулалай хүтэлэгшын илгаа заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Дахуулалнуудай сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Үйлэдэгшэгүй дахуулалнуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Причастяар гараһан хүтэлэгшэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Причастна дахуулал ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Дахуулалай хүтэлэгшэ причастяар гү, али деепричастяар гараа гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Мэдүүлэлэй нэрлүүлэгшэ, дахуулалай үйлэдэгшэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Тусхай үйлэдэгшэгүй дахуулалтай мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн