Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал13
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Юрын деепричастна дахуулалтай мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Бэеэ дааһан причастна дахуулалтай харюуень шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Юрын причастна дахуулалнуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Бэеэ дааһан деепричастна дахуулалтай мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Мэдүүлэлнүүд сооһоо дахуулалнуудые олоод, тэдэнэй үйлэдэгшэ, хүтэлэгшыень илгажа тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Мэдүүлэлнүүд соо хэрэгтэй газартань сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Бэеэ дааһан причастна болон деепричастна дахуулалнуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Юрын причастна болон деепричастна дахуулалнуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Бэеэ дааһан деепричастна дахуулалнуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Дахуулалнуудые олоод, илгааень тодоруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Юрын деепричастна дахуулалтай мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Юрын причастна, деепричастна дахуулалнуудые тодоруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
13 Юрын, бэеэ дааһан дахуулалнуудые илган ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн