Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Дахуулалнуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Дахуулалнуудые илгаад, шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Дахуулалнуудые илгаад, шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Дахуулалнуудые илгаад, шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Дахуулалнуудые илгаад, шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Дахуулалнуудые илгаад, шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Илгагдаһан дахуулалай шүүлбэри хэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн