Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Буруу дүрим ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Мэдүүлэлнүүдэй хэлэгшыень оложо илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Холбуулалнуудые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Холбуулал, дахуулал, мэдүүлэл илган ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Холбуулал, дахуулал, мэдүүлэл илган ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Текст хэды мэдүүлэлһээ бүридэнэб? Зүб харюу шэлэгты. (Сэглэлтын тэмдэгүүд табигдаагүй) 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Текст соо сэг табижа, мэдүүлэл болгон хубаагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Үгэнүүдэй түхэлынь хубилгангүй, мэдүүлэл болгожо суглуулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн