Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Хэлэгдэһэн зорилгоороо ямар мэдүүлэлнүүд бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Асууһан, хөөрэһэн мэдүүлэлнүүдые илгаруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Идхаһан мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Шангадхаһан мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Үгтэһэн үгэнүүдые хэрэглэн, идхаһан мэдүүлэлнүүдые хүсэлдүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Мэдүүлэлнүүдые уншаад, зорилгоороо ямар мэдүүлэл байнаб гэжэ тодоруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Мэдүүлэлнүүд хэлэгдэһэн зорилгоороо ямар бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Үгтэһэн мэдүүлэлнүүд сооһоо идхаһан мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Үгтэһэн мэдүүлэлнүүд сооһоо идхаһан мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Ямар зүйр үгэнүүдэй хүсөөр асууһан мэдүүлэл бии болодог бэ гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн