Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Эдэ мэдүүлэлнүүд соо ямар гэшүүд байнаб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Мэдүүлэл соо ямар шухала гэшүүд байнаб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ямар мэдүүлэлнүүд юрын гэшүүдтэйб? Тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Эдэ мэдүүлэлнүүд соо ямар гэшүүд байнаб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Үгтэһэн мэдүүлэлнүүд ямар юрын гэшүүдтэйб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Мэдүүлэлэй гэшүүдые шэлээд, асуудалыень тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Юрын мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Мэдүүлэлэй нэрлүүлэгшэ хэлэгшыень ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Зүб харюуень ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Мэдүүлэлэй шухала гэшүүдые шэлээд тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн