Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал13
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Нэрлүүлэгшэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гарааб гэжэ тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Нэрлүүлэгшэнүүдыень олоод, ямар хэлэлгын хубинуудаар гаргагданаб гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Юрын нэрэ хэлэгшэтэй мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Бүридэмэл үйлэ хэлэгшэтэй мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Нэрлүүлэгшэнь мэдүүлэл соо ямар асуудалда харюусанаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Мэдүүлэлэй нэрлүүлэгшыень ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Мэдүүлэл соо нэрлүүлэгшэ ямар һуури эзэлнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Нэрлүүлэгшэнь ямар хэлэлгын хубяар элирнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Хэлэгшэ ямар хэлэлгын хубяар гарааб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Бүридэмэл үйлэ хэлэгшэ ямар үгэнүүдһээ бүридэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Үгтэһэн мэдүүлэлнүүд соо бүридэмэл үйлэ хэлэгшэтэйень оложо шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Ямар мэдүүлэл соо нэрлүүлэгшэ хэлэгшэ хоёрой хоорондо зурлаа табигданаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
13 Нэрлүүлэгшэ ямар хэлэлгын хубяар гарааб? 0 0
Огноо/Саг Дүн