Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал8
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Буряад хэлэндэ хэды гол хашалганууд бииб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Хашалганууд юунһээ ехэнхидээ бүридэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Хашалгануудые үгүүлхэдэ, ... 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Хонгёо гэһэн үгын зүб хэгдэһэн транскрипци ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Абяануудай үгүүлэлгын зүб шэнжэ шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Баяр гэһэн үгэ соо [б] абяа үгүүлхэдэ, торолто хаана ушарнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Буряад хэлэндэ Н абяан хоёр янза байдаг, хэлэнэй үзүүрэй ба хэлэнэй узуурай. Энэ дүрим зүб гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Текст соо бэшэгдээгүй хашалгануудыень оруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн