Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Эдэ мэдүүлэлнүүд соо элирхэйлэгшэнүүдые олоод илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Мэдүүлэлнүүд соохи илгагдаһан элирхэйлэгшэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гаранхайб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Хабсаралтатай мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Мэдүүлэл соохи элирхэйлэгшэ ямар хабсаралта болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Тусгаарлагдаһан хабсаралтануудтай мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Дүримэй ёһоор таараха сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Үгтэһэн мэдүүлэлнүүд соо элирхэйлэгшэнүүдынь оложо тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Нэгэ түрэл бэшэ элирхэйлэгшэтэй мэдүүлэл ологты (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй). 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Элирхэйлэгшэ ямар байдагыень тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Элирхэйлэгшэ ямар хэлэлгын хубяар гараааб? 0 0
Огноо/Саг Дүн