Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Мэдүүлэл соохи илгагдаһан нэмэлтэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гаранхайб гэжэ тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Мэдүүлэлнүүд сооһоо сэхэ нэмэлтэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Мэдүүлэлнүүд соохи илгагдаһан нэмэлтэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гаранхайб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Илгагдаһан хазагай нэмэлтэнүүдэй падежыень тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Илгагдаһан хэлэлгын хубинууд мэдүүлэлнүүдэй ямар гэшүүд бэ? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Нэмэлтэнүүд ямар хэлэлгын хубяар гарааб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Нэмэлтэнүүдые олоод шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Сэхэ болон хазагай нэмэлтэ илгаруулагты. (Нэгэ түрэл гэшүүдые аминдань шэлэхэ) 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Сэхэ нэмэлтэ шэлэгты. (Нэгэ түрэл гэшүүдые аминдань шэлэхэ) 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Нэмэлтын харюусадаг асуудалнуудыень шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн