Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Эдэ мэдүүлэлнүүд соо ямар ушарлагшанууд байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Мэдүүлэлнүүд соохи илгагдаһан ушарлагшануудта асуудалнуудые зүб тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Илгагдаһан үгэнүүд ямар ушарлагшанууд бэ? Тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Илгагдаһан үгэнүүд мэдүүлэлэй ямар гэшүүн болоноб? Тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Дахуулалаар гараһан дэлгэрэнгы ушарлагша ямар асуудалнуудта харюусанаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Илгагдаһан хэлэлгын хубинууд мэдүүлэлэй ямар гэшүүд бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Ушарлагшатай мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Тэмдэглэһэн үгэнүүдые шэлээд, мэдүүлэлэлэй ямар гэшүүн болоһыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Мэдүүлэлнүүд соохи ушарлагшын янзыень тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Хаалтаар илгаһан үгэнүүдые шэлээд, мэдүүлэлэй ямар гэшүүн болоһыень заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн