Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Мэдүүлэлнүүд сооһоо нэгэ түрэл гэшүүдые олоод илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Нэгэ түрэл гэшүүд мэдүүлэлэй ямар гэшүүд болоноб гэжэ тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Ямар мэдүүлэлнүүд соо нэгэ түрэл гэшүүдэй сэглэлтын тэмдэгүүд зүб табяатай байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Сэглэлтын тэмдэгүүдые зүбөөр табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ямар мэдүүлэлнүүд соо нэгэ түрэл гэшүүдэй сэглэлтын тэмдэгүүд буруу табяатай байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Нэгэ түрэл гэшүүдтэй мэдүүлэл оложо заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Мэдүүлэлэй ямар гэшүүд нэгэ түрэл гэшүүн болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Нэгэ түрэл гэшүүдтэй мэдүүлэлнүүдые ологты (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй). 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн