Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал17
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Буряад хэлэндэ хэды хонгёо хашалганууд бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Буряад хэлэндэ хэды бүдэхи хашалганууд бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Дуунай хабаадалгатайгаар үгүүлэгдэдэг хашалгануудые ямар гэдэг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Эдэ хашалганууд к, п, с, т, һ, х, һ, ц, ч, ш, щ. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ганса бүдэхи хашалгануудтай үгэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Х, һ хашалганууд дуунай хабаадаха талаар ямар бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Үгын эхинэй хонгёо хашалгануудые бүдэхи хашалгануудаар һэлгэжэ бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Шүлэг соо бүдэхи хашалгантай үгыень шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Хүнэй бэеын хубинуудые нэрлэһэн үгэнүүд сооһоо хонгёо хашалганииень түүжэ, жэшээгэй ёһоор бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Ямар үгын үгүүлбэринь бурууб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Үндэһэн буряад үгын дунда ба һүүлдэ бүдэхи К, Т, П хашалганууд бэшэгдэхэгүй, хонгёо Г, Б, Д бэшэгдэхэ. Энэ дүрим зүб гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 * тэмдэгэй орондо хонгёо хашалгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
13 Хашалгануудые үгүүлхэдэ, дууниинь шууяанһаа бага байдаг хадань ... хашалганууд гэдэг. 0 0
Огноо/Саг Дүн
14 Ганса шуяанһаа бүридэдэг хашалгануудые ... гэжэ нэрлэдэг. 0 0
Огноо/Саг Дүн
15 [й] хашалган ямар болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
16 Али үгэ соонь [г] хашалган хэлэнэй хойгуурхи, хабшамал болоноб. 0 0
Огноо/Саг Дүн
17 Ямар үгэнүүд соо ганса хонгёо хашалганууд дайралданаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн