Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Зүб дүрим ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Дахалдаһан орёо мэдүүлэлэй шухала мэдүүлэл олохо. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Дахалдаһан орёо мэдүүлэлэй нүхэсэл мэдүүлэлыень олоод илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Дахалдаһан орёо мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ниилэлдэһэн, дахалдаһан орёо мэдүүлэлнүүдые илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Дахалдаһан орёо мэдүүлэлэй шухала мэдүүлэлыень олоод илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн