Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал6
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэл ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Орёо мэдүүлэлнүүдэй тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлыень олоод илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Тайлбарилһан нүхэсэл мэдүүлэлтэй дахалдаһан орёо мэдүүлэлнүүдэй шухала мэдүүлэлыень олоод илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Буруу харюу ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Ниилэлдэһэн, дахалдаһан орёо мэдүүлэлнүүдые илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Нүхэсэл мэдүүлэлнүүдэй нэрлүүлэгшэ, хэлэгшыень олоод тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн