Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал5
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Хэлэлгын абяанууд тухай һургаалые ... гэнэ. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Хэлэлгэ юунһээ бүридэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Хэлэлгын абяанууд ... бии болгодог. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 “Асуудалнууд” гэһэн үгэ хэды хашалган, хэды аялган абяануудһаа бүридэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 "Ямаан" гэһэн үгэ хэды абяанһаа бүридэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн