Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал14
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Зөөлэн хашалгантай үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Мэдүүлэл соо хатуу хашалгануудтай үйлэ үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Эдэ хашалганууд хатуу гү, али зөөлэн гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Эдэ үгэнүүдэй хашалган үзэгүүд ямар бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Удаадахи үгэнүүдэй эхинэй хашалган ямараар үгүүлэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Зөөлэн хашалгантай үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Али дүримынь зүб бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 * тэмдэгэй орондо хатуу, хонгёо хашалгануудые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Мориной зүһэнүүд сооһоо зөөлэн, хонгёо хашалгантай үгэнүүдые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Зөөлэн хашалганай урдахи хашалганай зөөлэниие юугээршье тэмдэглэдэггүй дүрим зүб гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Ганса хатуу хашалгантай оньһон үгэнүүдые тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Али бүлэг үгэ соо хашалганай зөөлэниие илгаһан Ь тэмдэглэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
13 Хониной наһые тодорхойлһон, зөөлэн хонгёо хашалгантай нэрэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
14 Үгтэһэн үгэнүүд сооһоо зөөлэн хашалгануудтай үгэнүүдые илган гаргагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн