Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал9
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Иимэ схемээр мэдүүлэлнүүдые ологты: "с.х., – а.ү., – с.х." (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй). 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Иимэ схемээр мэдүүлэлнүүдые ологты: "с.х., – а.ү. – с.х." (сэглэлтын тэмдэг табигдаагүй). 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Иимэ схемээр мэдүүлэлнүүдые ологты: "с.х, – а.ү.: – с.х." 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Сэхэ хэлэлгын сэглэлтын тэмдэгүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Мэдүүлэлнүүд соохи хандалганууд ямар юумэнэй нэрэнүүд бэ? Тусхайта гү, али юрын гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Текст сооһоо сэхэ хэлэлгэнүүдые (хашалтагүйгөөр) илган гаргагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Хандалгатай, хандалгагүй мэдүүлэлнүүдые элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Сэхэ ба өөршэлэн хэлэлгэтэй мэдүүлэлнүүдые илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Хандалгатай мэдүүлэлнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн