Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал7
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Тус найруулал удхаараа ямар янзын бэ гэжэ элирүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар үгэнүүд эдэ мэдүүлэлнүүдые найруулал болгон холбоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Энэ найруулал соо хэды бэеэ дааһан юрын мэдүүлэлнүүд бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Доро үгтэһэн үгэнүүдые хэрэглэн, ямар янзын найруулал зохёожо болохоб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Туд найруулалай түрүүшын мэдүүлэл байгуулгынгаа талаһаа ямар бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Туд найруулалай түрүүшын мэдүүлэл байгуулгынгаа талаһаа ямар бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Үгтэһэн найруулалай мэдүүлэлнүүдые холбохын тула ямар арганууд хэрэглэгдэһэн байнаб, шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн