Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Тус мэдүүлгые үндэһэлэн, доро үгтэһэн баримтануудые хэрэглэжэ, мэдүүлгэ зохёон бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Тус гуйлта дээрэ үндэһэлэн, доро үгтэһэн баримтануудые хэрэглэжэ, гуйлта зохёон бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгтэһэн урилгада баримтануудынь оруулжа, дүүрэн болгогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Тус баримтануудые хэрэглэн, найдалга зохёогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Тус баримтануудые хэрэглэн, соносхол зохёогты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Тус намтарай жэшээ дээрэ үндэһэлэн, үгтэһэн баримтануудые хэрэглэжэ, энэ хүнэй намтарынь хүсэлдүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Тус үнэмшэлгэ дээрэ үндэһэлэн, доро үгтэһэн баримтануудые хэрэглэжэ, үнэмшэлгэ хүсэлдүүлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Тус тоосоондо хэрэгтэй баримтануудай һууриень оложо табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Үгтэһэн урилгада удхаараа тааруу үгэнүүдые шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Соносхолой ямар хубинь алдуутайгаар зохёогдоһон байнаб гэжэ заагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн