Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар һургаал үгэнүүдые зүбөөр бэшэхэ дүримүүдые үзэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Орфографи буряад хэлэнэй ямар һалбаринь болоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 “Орфографи” гэжэ үгэ уг гарбалаараа греческэ үгэ, буряад хэлэндэ оршуулхада зүб бэшэнэб гэһэн удхатай. Энэ ойлгосо зүб гү, али буруу гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 * тэмдэгэй орондо -у, -ү үзэг табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Энэ текст соо аялгануудыень оруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Таараха аялгануудые бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Ехэ үзэгөөр бэшэгдэхэ үгэнүүдые илгаруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Буруу таһалһан үетэй үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Алдуутай бэшэгдэһэн үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Эмэ аялгантай бүлэг үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн