Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал11
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгтэһэн үгэнүүдтэ сэгүүдэй орондо -ээ, -эй тааруулан бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар үгэнүүд соо эй бэшэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгэнүүдэй али бүлэг соонь -ээ бэшэгдэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Зүбөөр бэшэгдэһэн үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 [эй] дифтонг үгын анхан һууриин ямар үедэ дайралдадаг бэ? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Удаан -ээ анхан һууриин хаананьшье дайралдадаг, харин -эй дифтонг үгын анхан һууриин һүүлшын үедэ дайралдадаг. Энэ дүрим баримталан, -ээ гү, али -эй табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Үгтэһэн оньһон үгэнүүдые уншажа, * тэмдэгэй орондо -ээ, -эй аялгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Али үгэдэнь -эй бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Алдуутай үгэ ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 * тэмдэгэй орондо таараха үзэг табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Текст сооһоо удаан -ээ, дифтонг -эй аялгантай үгэнүүдыень шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн