Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Уй дифтонг ямар ушарта бэшэгдэдэггүйб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгтэһэн үгэнүүд соо уй, үй дифтонгнуудые гү, али ы аялганиие бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Сэгүүдэй орондо ямар аялган бэшэгдэхэб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Оньһон үгэнүүд соо сэгүүдэй орондо уй,-үй дифтонгнуудые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Сэгүүдэй орондо таараха үгэнүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 * тэмдэгэй орондо таараха үзэгүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 * тэмдэгэй орондо таараха үзэгүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 * тэмдэгэй орондо таараха үзэгүүдые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Эдэ үгэнүүд ямар үзэгөөр һүүлтэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 * тэмдэгэй орондо таараха үзэг табижа, таабари таагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн