Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Сэгүүдэй орондо өө, ээ табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Оньһон үгэнүүд соо сэгүүдэй орондо ямар аялганууд бэшэгдэхэб? Тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Оньһон үгэнүүд соо сэгүүдэй орондо таараха аялгануудые табигты. Ямар дүримдэ хабаатайб, тайлбарилагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Сэгүүдэй орондо өө-ээ аялгануудые бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Өө — ээ аялгануудые зүб бэшэхэ дүримэй ёһоор бэшэгдэһэн үгэнүүдые илган гаргагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Али бүлэг үгэдэнь -өө бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Үгын эхин үедэ, үгын дунда үү, юу, ээ, еэ аялгануудай али нэгэнэйнь байгаа һаа, саашанхи үенүүдтэнь …бэшэхэ. Зүб харюу шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Али бүлэг үгэдэнь -ээ бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Тааабари таажа, * тэмдэгэй орондо таараха аялгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Тодо бэшэ -өө, -ээ аялгануудые табигты. Оньһон үгэнүүдэй удха дээрэ бодомжологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн