Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал10
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Сэгүүдэй орондо ямар аялган бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Ямар үгэнүүдтэ хамаанай падеждэ -иин залгалта бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Али үгэнүүд соонь сэгүүдэй орондо ии бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Сэгүүдэй орондо ямар аялган бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Оньһон үгэнүүд соо орхигдоһон аялгануудые хүсээгты. Ямар аялганууд бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Сэгүүдэй орондо ы, ии аялгануудые тааруулан табигты. Ямар дүрим хэрэглээбта? 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Хаанань -ы, хаанань -ии бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 * тэмдэгэй орондо таараха аялгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 * тэмдэгэй орондо таараха аялган табижа, таабари таагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 * тэмдэгэй орондо -ии, -ы аялгануудые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн