Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал12
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Сэгүүдэй орондо э, и аялгануудые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Сэгүүдэй орондо аялгануудые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Сэгүүдэй орондо аялгануудые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Сэгүүдэй орондо аялгануудые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Сэгүүдэй орондо аялгануудые тааруулан табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 * тэмдэгэй орондо -э, -и аялгануудые тааруулжа бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 * тэмдэгэй орондо -э, -и аялгануудые тааруулжа бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Шэрүүн нооһото ямаанай түлыень зүбөөр нэрлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 * тэмдэгэй орондо таараха аялгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 * тэмдэгэй орондо таараха аялгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 * тэмдэгэй орондо таараха аялгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
12 Али бүлэг үгэдэ -и, алиндань -э бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн