Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал11
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Ямар бүлэг үгэнүүд хэлэлгын мүсэнүүдтэ хабаатайб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 [м] абяа үгүүлхэдэ, хэлэлгын ямар мүсэнүүд хабааданаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Доро үгтэһэн абяануудые үгүүлхэдэ, агаар хаана торолдоноб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Аялган абяануудые үгүүлхэдэ, аман соо... 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Хашалган абяануудые үгүүлхэдэ, аман соо... 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Зарим хашалгануудые үгүүлхэдэ, агаар шүдэ дайража, эшхэржэ гарадаг. Эшхэрдэг хашалгануудые илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 Али үгэдэнь хэлэнэй узуурай “аа” бэшэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Хоёр абяан ниилэжэ, нэгэ абяан болоһые дифтонг гэнэбди. Эдэ үгэнүүдэй алиндань дифтонгнууд байхаб? Тааруулагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 [д] абяа үгүүлхэдэ, агаар хаана торолтонуудтай дайралданаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 [с] абяа үгүүлхэдэ, агаар ямар торолтотой дайралданаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Баатар гэһэн үгэ хэды абяанһаа бүридэнэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн