Дасхал хэһэн хугасаа0 с.
Ниитэ дасхал11
Хэһэн дасхал0
Дундажа дүн0
Дасхал Хэжэ узэһэн удаа Дундажа дүн
1 Үгтэһэн үгэнүүд сооһоо буряадаар бэшэгдэдэг үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
2 Үгтэһэн үгэнүүдые буряадаар бэшэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
3 Үгтэһэн үгэнүүд ямар янзаар бэшэгдэхэб? 0 0
Огноо/Саг Дүн
4 Буряадшалжа бэшэһэн абтаһан үгэнүүдые тэмдэглэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
5 Мылэ, мүйлэ гэһэн үгэнүүд удхаараа илгаатай гэжэ зүб гү, али буруу гү? 0 0
Огноо/Саг Дүн
6 Эдэ үгэнүүдые зэргэсүүлэн хаража, сэгүүдэй орондо таараха аялгануудые табигты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
7 К. Чуковскиин “Мойдодыр” зохёолой хэһэг соохи абтаһан үгэнүүдые оложо шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
8 Шүлэг соо абтаһан үгэнүүдые ологты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
9 Дорохи үгэнүүд сооһоо буряадшалжа бэшэһэн абтаһан үгэнүүдынь шэлэгты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
10 Эдэ оньһон үгэнүүд соо абтаһан үгэнүүд байбал, илгагты. 0 0
Огноо/Саг Дүн
11 Дорохи мэдүүлэлэй алин соонь буряадшалжа бэшэһэн абтаһан үгэнүүд байнаб? 0 0
Огноо/Саг Дүн